ECOLOGISCH HOVENIER

VAK-OPLEIDING KOSTEN: €2.530,- per cursusjaar BTW VRIJ 40 LESDAGEN, 2 JAAR MAX 20 DEELNEMERS

De behoefte aan ontwerpers en hoveniers die natuurvriendelijk tuinieren nastreven groeit in Nederland. De opleiding Ecologisch Hovenier biedt een compleet pakket om natuurvriendelijke aanleg en beheer in de praktijk verantwoord te kunnen toepassen. Het meest opvallend en vernieuwend bij deze opleiding is de sterke aandacht voor de ecologische aspecten van aanleg en beheer. Ecologisch Hovenier besteedt ook uitdrukkelijk aandacht aan voorlichting, bewustwording en reflectie.

De opleiding Ecologisch Hovenier overstijgt het MBO-niveau. Wij spreken van een opleiding op MBO+ niveau. Hiermee bedoelen wij dat de opleiding bewust voor het grootste deel op praktijkervaren en praktijkleren gericht is. Voorkennis van aanleg en beheer van traditioneel groen (openbaar, tuinen, parken) wordt verondersteld. Tevens wordt er gebruikgemaakt van bronnen en leermiddelen die in verwante hogere opleidingen gangbaar zijn.

De cursus wordt verzorgd door 2 vaste docenten en per onderwerp nodigen zij specialisten uit. Uitvoering vindt plaats in de regio Midden-West van Noord-Nederland. Per thema wordt er gekeken naar een passende leslocatie in de regio; de groepen rijden veelal samen naar de passende locaties.

De cursisten volgen tijdens de 8 seizoenen die de opleiding duurt 3 door hen zelf uitgekozen terreinen: een (stads)tuin, een heem- of natuurtuin en een kleinschalig natuur(ontwikkelings)gebied. In deze gebieden worden ook de opdrachten uitgewerkt.

Opleidingsdoelen
Met de opleiding Ecologisch Hovenier breidt de deelnemer zijn kennis en vaardigheden uit met:

 • kennis van wilde planten in relatie tot bodem, water, aanleg en beheer
 • kennis van de ecologie van en beheermaatregelen ten gunste van fauna
 • het monitoren van wilde flora en fauna ten behoeve van beheer
 • kennis van aanleg en onderhoud van specifieke biotopen en begroeiingen van ecologische terreinen
 • technieken voor stapelmuren, vlechtheggen, snoeihout, maquettebouw en dergelijke
 • het kritisch beoordelen van de ecologische kwaliteit van ecologische terreinen
 • het traceren van inspirerende voorbeelden van natuurontwikkeling en ecologisch beheer kennis van de belangrijkste vakliteratuur
 • het kundig en kritisch beoordelen van vakliteratuur
 • het opnemen en verwoorden van zintuiglijke waarnemingen van geur, kleur, tast tot en met ruimtelijke kwaliteiten als sfeer, harmonie, landschappelijke samenhang van ecologische terreinen
 • het toelichten van plannen voor aanleg en beheer van ecologische terreinen
 • het geven van voorlichting over ecologische terreinen
 • het op aantrekkelijke en overzichtelijke wijze vastleggen van waarnemingen en leerpunten uit de opleiding en de gradiëntterreinen in een portfoliomap
 • het onderscheiden van en omgaan met eigen sterke en zwakke punten in bovenstaande vaardigheden.


Resultaat
De deelnemers maken een portfoliomap, bestaande uit de uitgewerkte opdrachten en de verslagen van de monitoring in de drie terreinen. Deze worden halfjaarlijks doorgesproken met de cursusleiding. Aan het eind van de opleiding vindt een persoonlijke evaluatie plaats van de leerervaringen. De deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen een getuigschrift.

Datum en locatie
In 2024 starten we met drie groepen in de regio's midden Nederland, west Nederland en noord Nederland. Op 10 en 11 februari is het kennismakingsweekend voor de regio's midden en west Nederland, op 2 en 3 maart is het kennismakingsweekend voor de regio noord Nederland.
U meldt zich voor 1 van deze groepen aan op basis van uw woonplaats. 

Aanmeldprocedure
Voorafgaand aan de definitieve aanmelding vindt een intakegesprek plaats. 

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen
Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Ecologisch Hovenier

Geslacht

Aanmelden: Ecologisch Hovenier

Geslacht