Algemene Voorwaarden

Artikel I. Begrippen

1.1     Terra: onder AOC Terra wordt in dit verband verstaan: Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen, onder nummer: 41011947.

1.2     Contractant: een natuurlijk of rechtspersoon, die een overeenkomst afsluit voor een gesloten contractactiviteit.

1.3     Deelnemer: onder een deelnemer wordt verstaan een natuurlijk persoon die zich voor een contractactiviteit heeft ingeschreven of is ingeschreven.

1.4     Contractactiviteit: onder een contractactiviteit wordt verstaan een door AOC Terra georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten contractactiviteiten.

1.5     Open contractactiviteiten: een open contractactiviteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan gestelde toelatingcriteria.

1.6     Gesloten contractactiviteiten: een gesloten contractactiviteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor deelnemers behorende bij een contractant of een aantal contractanten. Het programma van de gesloten contractactiviteiten wordt in nauwe samenwerking en overleg met de contractant samengesteld.

Artikel II. Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

2.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze leveringsvoorwaarden bij elke door AOC Terra georganiseerde contractactiviteit van toepassing.

2.2     AOC Terra verplicht zich een gesloten contractactiviteit uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de contractant binnen acht weken na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt, of een andere termijn indien deze nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Door ondertekening aanvaardt de contractant de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden.

2.3     De overeenkomst bij een gesloten contractactiviteit tussen de contractant en AOC Terra komt tot stand na ontvangst van een door de contractant getekende offerte.

2.4     De overeenkomst bij open inschrijving tussen de deelnemer en AOC Terra komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van de inschrijving door AOC Terra.

2.5     Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.

Artikel III. Algemene regels voor open contractactiviteiten

3.1     AOC Terra kondigt haar open contractactiviteiten onder meer aan in dagbladen, tijdschriften, flyers, via de website en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

3.2     Een open contractactiviteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van AOC Terra voldoende deelnemers voor ingeschreven hebben. AOC Terra behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een open contractactiviteit te annuleren, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Door inschrijving aanvaardt een deelnemer de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden.

3.3     AOC Terra heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van AOC Terra, niet voldoet aan door AOC Terra gestelde toelatingscriteria.

3.4     De inschrijving voor een open contractactiviteit kan alleen schriftelijk geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

3.5     Indien de deelnemer op het moment van inschrijving minderjarig is, dan dient het inschrijfformulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger met vermelding van de naam.

3.6     Tenzij in de schriftelijke informatie door AOC Terra over een open activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.

3.7     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aanschaffingskosten van bij de open contractactiviteit voorgeschreven literatuur niet in de deelnemersprijs begrepen. Deze aanschaffingskosten zijn derhalve geheel voor rekening van de deelnemers.

3.8     Indien aan een open contractactiviteit tentamens en/of een examen zijn/is verbonden, kan daarvoor door AOC Terra of door de instelling die de tentamens of het examen organiseert, tentamen- danwel examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in de deelnemersprijs opgenomen.

3.9     Plaatsing voor deelname aan open contractactiviteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. AOC Terra behoudt zich het recht voor om deelnemers bij overinschrijving op een wachtlijst te plaatsen.

3.10   AOC Terra beslist uiterlijk acht dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een open contractactiviteit.

3.11   Indien een open contractactiviteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd.

Artikel IV. Annulering, afwezigheid en wijzigingen bij open contractactiviteiten.

4.1     Tot 8 dagen voor de start van een open contractactiviteit kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten schriftelijk annuleren.

4.2     Bij annulering minder dan acht dagen voor de start van een open contractactiviteit of nadat gestart is, is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

4.3     Het AOC Terra kan in voorkomende gevallen een andere annuleringstermijn vaststellen dan vastgesteld onder 4.1 en 4.2. De annuleringstermijn wordt in deze gevallen op het inschrijfformulier afgedrukt. De deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord met de afwijkende bepalingen.

4.4     Indien AOC Terra de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen veertien dagen te gebeuren, nadat zij schriftelijk van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

4.5     AOC Terra behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties, etc. door AOC Terra bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 4.3 van deze voorwaarden.

4.6     De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.

4.7     Indien een deelnemer door overmacht (hetgeen ter beoordeling van AOC Terra is) een belangrijk deel van een bepaalde open contractactiviteit heeft moeten verzuimen, zal AOC Terra, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additioneel deelnemersgeld gevraagd. Eventuele reis- en verblijfkosten blijven daarbij door de deelnemer verschuldigd. AOC Terra is echter nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door AOC Terra wordt georganiseerd.

Artikel V. Algemene regels, annulering en wijzigingen voor gesloten contractactiviteiten.

5.1     Indien een contractant een reeds verstrekte opdracht voor een gesloten activiteit alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, dit ter beoordeling van het AOC Terra, brengt AOC Terra de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening.

5.2     Pas na ontvangst van een door beide partijen getekende overeenkomst wordt een gesloten contractactiviteit ingepland.

5.3     Indien er uiteindelijk meer deelnemers zijn dan in de offerte overeengekomen vindt er een nacalculatie plaats. Bij minder deelnemers dan in de offerte overeengekomen behoudt het AOC Terra zich het recht voor geen nacalculatie plaats te laten vinden, danwel de groep deelnemers samen te voegen met een andere groep deelnemers.

Artikel VI. Aansprakelijkheid

6.1     Elke aansprakelijkheid van AOC Terra, met uitzondering van die welke het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer, voor schade als gevolg van tekortkoming in de nakoming van de kant van de opdrachtgever en/of de cursisten wordt beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

6.2     AOC Terra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbeveling in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteiten gegeven.

Artikel VII. Overmacht

7.1     Indien het voor een medewerker van AOC Terra door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal AOC Terra trachten een vervangende medewerker in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt AOC Terra zich het recht voor, de contractactiviteit naar een nader door AOC Terra te bepalen datum te verschuiven.

Artikel VIII. Persoonsregistratie

8.1     Op de registratie van de deelnemersgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gegevens uit deze registratie worden aan de opdrachtgever verstrekt voor zover het de studieresultaten en/of presentiedeelname betreft en de cursist daarvoor zijn/haar goedkeuring heeft verleend.

Artikel IX. Auteursrecht

9.1     Het AOC Terra oefent de haar toekomende auteursrechten op de (mede) door haar vervaardigde producten uitdrukkelijk uit.

9.2     Het lesmateriaal waarover de deelnemer de volledige deelnemersprijs heeft betaald, mag hij/zij behouden. Gebruik van dit lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopiëren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel X Geldigheid offertes bij gesloten contractactiviteiten

10.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben offertes een geldigheid van acht weken na dagtekening van de offertes.

Artikel XI. Betalingsvoorwaarden voor contractactiviteiten

11.1   Na inschrijving voor een open contractactiviteit, doch uiterlijk veertien dagen na afloop van de contractactiviteit, ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, de nota voor de deelnemersprijs. De nota dient binnen veertien dagen te worden voldaan.

11.2   Indien de nota wordt gestuurd aan een ander dan de deelnemer die voor de deelnemer de verschuldigde deelnemersprijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde cursusgeld.

11.3   Het AOC Terra behoudt zich het recht voor om voor de start van een open contractactiviteit een voorschot op de deelnemersprijs in rekening te brengen.

11.4   Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door AOC Terra te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden.

11.5   Na het tot stand komen van een overeenkomst voor een opdracht voor een gesloten contractactiviteit ontvangt de contractant een nota voor het met de uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen veertien dagen te worden voldaan. Ook voor de betaling van de nota voor gesloten contractactiviteiten zijn de artikelen 11.4 en 11.5 van toepassing.

11.6   Indien een opleiding in aanmerking komt voor bekostiging vanuit de overheid is de opdrachtgever bij ondertekening gehouden te voldoen aan de voor de bekostiging geldende wettelijke voorwaarden.

Artikel XII. Ontbinding

12.1   Partijen zijn bevoegd de overeenkomst door een aangetekende schriftelijke tot de andere partij gerichte verklaring te ontbinden in geval:

a.   de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard

b.   de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt

c.   de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt

d.   beslag is gelegd op bedrijfseigendommen of zaken van opdrachtgever, bestemd voor de uitvoering van de opdracht

e.   de ene partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij

f.    de ene partij in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen jegens de andere partij te voldoen.

12.2   Indien de contractant of deelnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan zij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door AOC Terra nog niet is uitgevoerd. Bedragen die AOC Terra voor de ontbinding heeft gefactureerd, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel XIII. Toepasselijk recht, geschilbeslechting en forumkeuze

13.1   Op deze algemene voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2   In geval van enig geschil zullen partijen in de eerste plaats via mediation proberen het te beslechten. De keuze en plaats van de mediation worden door de opdrachtnemer / opdrachtgever / een derde bepaald.

13.3   De door middelen van mediation bereikte overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurt door middel van het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in de zin van Boek 7 Titel 15 BW.

13.4   Blijkt dat het onder 13.2 genoemde geschil niet door middel van  mediation is te beslechten, of is de opdrachtgever onder opgave van redenen niet akkoord met de keuze door de opdrachtnemer van de persoon van de mediator en/of de plaats van de mediation, is ter beslechting van het geschil de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen bij uitsluiting bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

Artikel XIV. Slotbepalingen

14.1  Dit document kan aangehaald worden als de algemene leveringsvoorwaarden van het AOC Terra Cursus – en Contractonderwijs. Deze regeling gaat in m.i.v. 1 oktober 2006. Eerdere algemene leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen.

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 41 01 19 47