Werken en Leren

Opleiden is een goede manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om het bestaande personeel middels een opleiding te kwalificeren. Als erkend leerbedrijf mag je aankomende vakmensen opleiden tot professionals.

In Nederland mogen mbo-studenten alleen werkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf (ook wel BPV of beroepspraktijkvorming genoemd). Stages en werk-leertrajecten die een student uitvoert bij een niet-erkend leerbedrijf, zijn niet geldig voor het diploma. Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn mbo-opleidingen op 4 niveaus: 

  • Assistent opleiding (entree)
  • Basis beroepsopleiding (niveau 2)
  • Vakopleiding (niveau 3)
  • Middenkaderopleiding (niveau 4)

TerraNext biedt mbo-opleiding in de richtingen Tuin, Park & Landschap en Bloem & Design. Deze opleidingen zijn te volgen via verschillende leerwegen, namelijk BBL of BOL.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. De leerling-werknemer werkt minimaal 20 uren per week in een bedrijf en gaat in het algemeen één dag per week naar school. Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Bij een BOL-opleiding gaat de cursist de hele week naar school en doet hij of zij praktijkervaring op tijdens de stageperiodes. Bij TerraNext wordt alleen een BOL-opleiding aangeboden voor Entree. 

Erkend Leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf voldoe je in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Op de werkplek oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • Je stelt een praktijkopleider (directe begeleider binnen het bedrijf) aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • Je bent bereid om samen te werken met TerraNext en verstrekt daartoe de benodigde informatie.


Hoe word ik een erkend leerbedrijf? 
In een paar stappen vraag je erkenning aan via de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

Als erkend leerbedrijf kun je in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen.

Leerwerkplek beschikbaar?
Heb je een leerwerkplek beschikbaar? Dan kan je de vacature mailen naar info@terranext.nl. TerraNext kijkt dan of er nog studenten zijn die op zoek zijn naar een werkplek. 

Tijdens de opleiding

Een student die een BBL-opleiding volgt dient een arbeidsovereenkomst te hebben met het erkend leerbedrijf of te werken met behoud van uitkering. Hiervoor is toestemming vanuit de uitkerende instantie noodzakelijk. De student dient minimaal 650 praktijkuren per leerjaar door te brengen in het BPV bedrijf. 

Begeleiding
Het begeleiden van een student tijdens het werk-leertraject verschilt per opleiding en per niveau. De ene student vraagt veel begeleiding en de andere kan meer zelfstandig werken. Via de student en de begeleider vanuit TerraNext ontvang je meer informatie over de begeleiding.

Verzekeringen
In principe is het leerbedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de student. TerraNext heeft echter wel een verzekering afgesloten voor het geval de student onbedoeld schade aanricht of letsel oploopt vanwege zijn handelen. Maar deze verzekering kan juridisch niet in alle gevallen dekkend zijn. De aansprakelijkheid ligt in eerste instantie altijd bij het bedrijf

Praktijkovereenkomst
De praktijkovereenkomst (POK) wordt voorafgaande aan de BPV door zowel de student als het leerbedrijf en de school ondertekend. In de Algemene Voorwaarden van de POK staan ieders rechten en plichten beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van het werktraject, de begeleiding van de student, aansprakelijkheid, aanwezigheid, en geheimhouding.

Opdrachten
De student dient tijdens de opleiding opdrachten/beroepstaken te doen die horen bij de kwalificatie-eisen van het diploma. Deze kwalificatie-eisten staan vermeld in het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding. Bekijk de kwalificatiedossiers op de website van de SBB. 

Contact met TerraNext
Tijdens het leer-werktraject komt de docent/begeleider minimaal één keer op bezoek. Daarnaast is er contact per e-mail en telefoon met de student en de praktijkbegeleider van het bedrijf.