VERVOLGCURSUS COACHING EN BEGELEIDING DOELGROEPEN PARTICIPATIEWET

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 32 - 40 UUR

Wat zijn de gevolgen van de introductie van de Participatiewet voor de alledaagse werkpraktijk in bijvoorbeeld de groene sector?

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Coaching en begeleiding doelgroepen Participatiewet. Tijdens deze basiscursus hebben de cursisten onder meer reeds kennis gemaakt met de Participatiewet, de WSW en de Wajong en de ambities van de regering om personen uit deze doelgroepen te laten werken op de reguliere arbeidsmarkt. Ook hebben zij geleerd op welke wijze de coaching en begeleiding van personen uit deze doelgroepen in te richten.

De vervolgcursus zoomt met name in op de doelgroep Bijstandgerechtigden. Een groep die sinds 1 januari 2015 onder de werking van de Participatiewet valt. Ervaringen leren dat de integratie van personen uit de bijstand in het reguliere arbeidsproces moeizaam verloopt omdat juist deze doelgroep zeer divers is en de persoonsgebonden beperkingen om te functioneren - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de doelgroepen WSW en Wajong – lang niet altijd bekend zijn, laat staan deugdelijk in kaart gebracht zijn. Daarnaast valt vaker dan bij andere groepen het geval is, weerstand gedrag te constateren. Besproken wordt op welke wijze de arbeidstoeleiding van personen uit deze specifieke doelgroep vorm gegeven zou kunnen worden.

Naast een theoretisch gedeelte bestaat ook deze vervolgcursus uit een praktijk gedeelte, waarin de cursisten praktijkopdrachten dienen uit te voeren. Ook is er in deze cursus ruimte om het geleerde te oefenen met een trainingsacteur.

Om aan de vervolgcursus deel te kunnen nemen wordt er vanuit gegaan dat de cursisten de basiscursus hebben gevolgd en reeds enige ervaring in de samenwerking met personen uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en/of Wajong hebben opgedaan. Dit is met name van belang om de stageopdracht goed uit te kunnen voeren.

Doel en opzet van de cursus
Ook de vervolgcursus is overzichtelijk en praktijkgericht en bedoeld voor bedrijven en organisaties waarvan de medewerkers samenwerken met personen uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong en veelal als coach of begeleider fungeren.

Min of meer centraal in deze cursus staat de medewerker uit de bijstand die moet gaan participeren op de arbeidsmarkt. Een medewerker van een organisatie die betrokken is bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden zal de cursisten nader zicht bieden op (de problematiek van) de bijstandspopulatie en initiatievenbespreken die in de regio van de cursisten ontplooit worden om bijstandsgerechtigden te re-integreren in het arbeidsproces. Omdat de cursisten in hun rol als coach/begeleider met weerstanden kunnen worden geconfronteerd wordt in deze vervolgcursus bijzondere aandacht aan het omgaan met weerstanden en het voeren van slecht nieuwsgesprekken besteed.

Wezenlijk onderdeel van de vervolgcursus is voorts een stagefase, waarbij de cursisten opdrachten in verband met de coaching en begeleiding van personen uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en/of Wajong dienen uit te voeren. Daarnaast komen in deze vervolgcursus initiatieven en instrumenten aan de orde om te realiseren dat personen uit deze doelgroepen daadwerkelijk arbeid (kunnen) gaan verrichten op de reguliere arbeidsmarkt. De opgedane kennis kunnen de cursisten vervolgens in de praktijk brengen in oefensessies met een trainingsacteur.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Indien de cursisten blijk geven het geleerde in voldoende mate te beheersen ontvangen zij een getuigschrift.

Programma
De cursus is naar wens van de opdrachtgever samen te stellen maar is in principe als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1:
• Opfrissen kennis aan de hand van essentie basiscursus
• Verwachtingen en wensen cursisten vervolgcursus
• Introductie lesstof cursus aan de hand van een tweetal oefencasussen
• Introductie „de bijstandsgerechtigde"

Dagdeel 2:
• Gastspreker (professional actief in de toeleiding naar arbeid van bijstandgerechtigden)
• Problematiek bijstandspopulatie
• Regionale initiatieven
• Casuïstiek

Dagdeel 3:
• Re-integratie-instrumenten onder de Participatiewet:
- Social return on Investment
- Jobcarving
- Loonwaardemeting
- Loonkostensubsidie

Dagdeel 4:
• Het voeren van slecht nieuws gesprekken
• Omgaan met weerstanden
• Toepasbaarheid Roos van Leary
• Introductie en bespreking stageopdracht
• Casuïstiek voor oefensessies met acteur

Tussen dagdeel 4 en 5 dient de stageopdracht te worden uitgevoerd. Periode 2 – 4 weken.

Dagdeel 5:
• Bespreking stage-ervaringen:
- Discussie
- Leerpunten
- Aandachtspunten

Dagdeel 6 en 7:
• Oefenen casuïstiek met acteur

Dagdeel 8:
• Terugblik op de cursus
• Toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk van de cursist
• Eindtoets
• Evaluatie van de training
 

Resultaat
Wanneer de eindtoets positief is afgerond, ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Datum
Er zijn geen startdata van deze opleiding bekend. Heeft u interesse in deze opleiding? NEEM DAN NU CONTACT OP.    

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA SOCIALE ZEKERHEID

Aanmelden: Vervolgcursus coaching en begeleiding doelgroepen Participatiewet

Geslacht

Aanmelden: Vervolgcursus coaching en begeleiding doelgroepen Participatiewet

Geslacht