DE PARTICIPATIEWET. EN NU? EEN KENNISMAKING

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 2 DAGDELEN

Wat zijn de gevolgen van de introductie van de Participatiewet voor de alledaagse werkpraktijk in bijvoorbeeld de groene sector?

Organisaties en hun medewerkers hebben de afgelopen jaren in toenemende mate te maken gekregen met personen die arbeidsbeperkingen kennen. Achterliggende redenen moeten vaak gezocht worden in verstandelijke en/of sociaal maatschappelijke problematiek, maar ook in psychische-, gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek. De integratie van deze personen op de reguliere arbeidsmarkt liet evenwel te wensen over. 

Vanaf 1 januari 2015 verplicht de regering organisaties in toenemende mate om arbeidsbeperkte personen in dienst te nemen dan wel een deel van de binnen een organisatie voorkomende taken te laten verrichten. Deze verplichtingen vloeien voort uit enerzijds de Participatiewet en anderzijds het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten.

Het welslagen van de integratie van arbeidsbeperkte personen op de reguliere arbeidsmarkt is evenwel sterk aan voorwaarden gebonden. Voorwaarden die niet terug te vinden zijn in de door de regering geformuleerde wet- en regelgeving.

Deze door TerraNext aangeboden cursus beoogt de deelnemers te tonen wat de gevolgen voor de werkpraktijk van de introductie van zowel de Participatiewet als het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten zijn en vormt een aanzet tot nadenken over de vraag op welke wijze de integratie van arbeidsbeperkte personen in het reguliere arbeidsproces vormgegeven zou kunnen worden.

Doelgroep
Deze kennismaking is bedoeld voor medewerkers van reguliere organisaties die in hun werk geconfronteerd (kunnen) worden met arbeidsbeperkte medewerkers die behoren tot de doelgroepen van de Participatiewet en het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum. Daarbij denken we niet alleen aan uitvoerend medewerkers, maar ook aan voorlieden, werkleiders en andere leidinggevenden of managers.

Opzet van de kennismaking
Deze kennismaking met de gevolgen van de introductie van de Participatiewet en het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten is logisch en overzichtelijk vormgegeven. Het ochtend programma is vooral theoretisch opgezet en reikt de deelnemer kennis en stof tot nadenken op hoofdlijnen aan. Het middagprogramma is vooral praktisch vormgegeven waarbij door middel van een trainingsacteur praktijksituaties worden geschetst. De dag wordt afgesloten met het gezamenlijk invullen van de vraag waar het allemaal mee begon: “De Participatiewet. En nu?”

Programma
Tijdens deze kennismaking komen op interactieve wijze de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Doelgroep(en) nieuwe wetgeving
 • Kenmerken doelgroep(en)
 • Indicatiestelling UWV
 • Betekenis nieuwe wetgeving voor werkend Nederland
 • Veel voorkomende problematiek doelgroep(en)
 • Coaching en begeleiding doelgroep(en). Waarom en hoe?
 • Basale eisen te stellen aan de coaching en begeleiding van doelgroep(en)
 • Praktijksessies met de acteur: stof tot nadenken.
 • Coaching en begeleiding: welke voorwaarden?
 • Introductie Basiscursus Coachen en Begeleiden doelgroepen Participatiewet
   

Resultaat
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een getuigschrift

Datum
Er zijn geen startdata van deze opleiding bekend. Heeft u interesse in deze opleiding? NEEM DAN NU CONTACT OP.  

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA SOCIALE ZEKERHEID

Aanmelden: De Participatiewet. En nu? Een kennismaking

Geslacht

Aanmelden: De Participatiewet. En nu? Een kennismaking

Geslacht