BASISCURSUS COACHING EN BEGELEIDING DOELGROEPEN PARTICIPATIEWET

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ

Reguliere bedrijven en organisaties dienen met ingang van 2015 op straffe van een boete in toenemende mate personen afkomstig uit de doelgroepen van de Participatiewet, de Wajong en de WSW in dienst te nemen. Deze reguliere bedrijven en organisaties dienen dan in de visie van het kabinet te transformeren in zogeheten inclusieve arbeidsorganisaties.

Het integreren van deze personen in die reguliere bedrijven en organisaties dient echter met de nodige aandacht en zorgvuldigheid te geschieden om de ambities van het kabinet te realiseren. Immers: van personen behorende tot de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong is juist vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zelfstandig een functie op de reguliere arbeidsmarkt naar behoren uit te oefenen. Er is in veel gevallen sprake van een meer dan normaal te achten begeleidingsbehoefte en/of een tempobeperking, waardoor de mate van productiviteit niet de productiviteit van een reguliere medewerker benaderd.

In deze cursus worden enerzijds de intenties van de wetgever en de hoofdlijnen van de WSW, Wajong, Participatiewet en de Quotumverplichtingen voor reguliere werkgevers en organisaties besproken. Anderzijds wordt uitgebreid stilgestaan bij de coaching en begeleiding van personen afkomstig uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van reguliere bedrijven en organisaties die in hun werk te maken hebben – of te maken krijgen – met nieuwe medewerkers afkomstig uit de doelgroepen van de Participatiewet, de WSW of de Wajong. De coaching en begeleiding van deze nieuwe medewerkers zal in veel gevallen voor rekening van juist de ervaren medewerkers van deze reguliere bedrijven en organisaties komen.

De cursus is evenwel ook bij uitstek geschikt voor niet direct uitvoerend medewerkers als projectleiders, uitvoerders en andere medewerkers met een meer leidinggevende functie. Door het volgen van de cursus krijgen ook zij een juist beeld van de bijzonderheden van de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong en kunnen zij een bijdrage leveren aan het beleid van reguliere bedrijven en organisaties om de integratie van personen uit deze doelgroepen tot een succes te maken.

Doel en opzet van de cursus
De cursus is overzichtelijk en praktijkgericht en bedoeld voor bedrijven en organisaties waarvan de medewerkers moeten gaan samenwerken met personen uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong. In deze cursus worden de doelgroepen en hun bijzondere kenmerken belicht. Tevens wordt ingegaan op de essentie van de Participatiewet en de (vanaf 1 januari 2015) op reguliere bedrijven en organisaties rustende verplichting om personen uit deze doelgroepen in dienst te nemen.

Vanuit dit theoretische kader wordt een overstap naar de praktijk gemaakt en worden algemene uitgangspunten, te stellen aan de begeleiding van medewerkers afkomstig uit de doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong, besproken. Daarnaast leren de cursisten op welke wijze kwaliteiten en vaardigheden van personen behorende tot deze doelgroepen in kaart kunnen worden gebracht, op welke wijze deze personen nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd en hoe de communicatie, houding en gedrag van een individuele persoon kan worden afgestemd.

Het totaal aan opgedane kennis en vaardigheden wordt vervolgens betrokken op personen met bijzondere persoonlijkheden, psychische problematiek of gedragsstoornissen, waardoor de cursisten leren op welke wijze de coaching en begeleiding van deze menstypes vorm het beste vorm kan worden gegeven. Het geleerde kan vervolgens in de praktijk gebracht worden in oefensessies met een trainingsacteur.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Indien de cursisten blijk geven het geleerde in voldoende mate te beheersen ontvangen zij een getuigschrift.

Programma
De cursus is naar wens van de opdrachtgever samen te stellen, maar is in principe als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1:
• Kennismaking
• Introductie en nulmeting
• Inventarisatie persoonlijke leerdoelen cursisten

Dagdeel 2:
• Sociale Zekerheid in Nederland
• Ambities regering met Participatiewet
• Verplichtingen van reguliere bedrijven en organisaties
• Doelgroepen Participatiewet, WSW en Wajong

Dagdeel 3:
• Algemene eisen te stellen aan de coaching en begeleiding van medewerkers
• Algemene uitgangspunten van leidinggeven
• Methodieken ter ondersteuning van de coaching en begeleiding:
- Kernkwadranten
- Roos van Leary
- Leercirkel van Kolb
• Het aanleren van vaardigheden aan mensen met een verstandelijke beperking

Dagdeel 4:
• Coaching en begeleiding van mensen met gedragsstoornissen als ADHD en ADD
• Coaching en begeleiding van mensen met persoonlijkheidsstoornissen als Borderline, Narcisme, etc.

Dagdeel 5:
• Coaching en begeleiding van mensen met stoornissen in het autistische spectrum
• Coaching en begeleiding van mensen met depressiviteit en angststoornissen

Dagdeel 6 en dagdeel 7 (gehele cursusdag)
• Diverse lichamelijke aandoeningen (Diabetes, hart- en vaatproblematiek) en gevolgen voor het arbeidsvermogen
• Oefensessies met trainingsacteur

Dagdeel 8:
• Terugblik op de cursus
• Toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk van de cursist
• Eindtoets
• Evaluatie van de training
 

Resultaat
Wanneer de eindtoets positief is afgerond, ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Datum
Er zijn geen startdata van deze opleiding bekend. Heeft u interesse in deze opleiding? NEEM DAN NU CONTACT OP.    

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden 

MEER UIT HET THEMA SOCIALE ZEKERHEID

Aanmelden: Basiscursus coaching en begeleiding doelgroepen Participatiewet

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus coaching en begeleiding doelgroepen Participatiewet

Geslacht