WET NATUURBESCHERMING NIVEAU 3

CURSUS KOSTEN: € 550 BTW VRIJ 2,5 DAG MAX 12 DEELNEMERS

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en vervangt drie wetten: de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming vormt mede een leidraad voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare ruimte. Iedereen die aan het werk gaat in stedelijk en landelijk gebied krijgt te maken met de wet Natuurbescherming. Voor ingrepen die gevolgen hebben op het voortbestaan van planten en dieren (en welke ingrepen hebben dit niet) moet steeds een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Voorschriften met betrekking op de uitvoering van deze wet staan beschreven in een gedragscode.

Werken met de Wet natuurbescherming vraagt om kennis en vaardigheden over de beschermde soorten die zich in de te onderhouden/beheren gebieden en objecten ophouden. Die kennis wordt behandeld in de ‘Handleiding zorgvuldig handelen en gedragscodes, Wet natuurbescherming niveau 3’. 

In het cursusmateriaal kun je kennis en vaardigheden oefenen. Doordat er onderscheid is gemaakt tussen de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en die van bestendig beheer en onderhoud
Groenvoorzieningen. Examinering vindt plaats op basis van een combinatie van deze vier
gedragscodes.

Doelgroep

De niveau 3 cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn voor de risicoanalyse van:

 • beleidsvorming: borging van de Flora- en Faunawet op hoofdlijnen in de werkprocessen: imago en uitstraling van de organisatie;
 • aanbestedingen: uitwerken van offertes, inschrijven op bestekken;
 • werkvoorbereiding: inzet/inhuur van menskracht/machines/werktechnieken en opstellen planning;
 • commerciële afweging: prijsstelling voor opdrachten en investeringen/ontwikkelingen door de organisatie.
   

Inhoud

TerraNext heeft ervaring opgedaan door cursussen te organiseren bij verschillende gemeenten in samenwerking met opdrachtnemers. Op basis van deze ervaringen is het cursusaanbod ontwikkeld.

 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
 • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
 • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten;
 • Mitigeren en compenseren;
 • Organisatiebeleid, planvorming, borging contracten en Standaard RAW 2010;
 • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen, opstellen Plan van Aanpak;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
 • Overtreding en handhaving;
 • Casussen en huiswerkopdrachten;
 • Examentraining

Resultaat

Deelnemers ronden deze cursus af met een meerkeuzevragen examen en het schrijven van een Plan van Aanpak. 

Geslaagde deelnemers ontvangen een landelijk erkend certificaat met het AOC Keurmerk dat 5 jaar geldig is. 

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata.    

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Wet natuurbescherming niveau 3

Geslacht

Aanmelden: Wet natuurbescherming niveau 3

Geslacht